Obecnie: zamknięte.

 

Dzisiaj pracujemy od 07:30 do 13:30

Koronawirus 2020

Centrum Multi-Medica będzie nieczynne w soboty (do odwołania).

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną prosimy pacjentów o zapoznanie się z poniższymi propozycjami, które mają na celu ograniczenie możliwości ewentualnego zarażenia koronawirusem.

 1. Prosimy o zamawianie recept na leki przyjmowane na stałe: telefonicznie lub przez e-mail multimedica.recepcja@gmail.com
  (szczególnie prosimy o pomoc osobom starszym).
 2. Prosimy o skorzystanie z teleporady (telefoniczna konsultacja) – 22 786 81 91
 3. Prosimy o umówienie wizyty u lekarza telefonicznie, ograniczając wizyty w przychodni do niezbędnych.
 4. Podczas kontaktu z rejestracją prosimy o poinformowanie, jeżeli występują następujące objawy: temperatura powyżej 38°C
  kaszel lub duszność, problemy z oddychaniem.

Pracownicy rejestracji przeprowadzą wstępną ankietę kwalifikacyjną i poinformują o dalszym postępowaniu.

W przypadku wątpliwości prosimy o skorzystanie z całodobowej infolinii NFZ ? 800 190 590

 

W związku z ogłoszeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół, rodzicom może przysługiwać zasiłek opiekuńczy.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni dla rodziców dzieci do 8 lat. Powyżej tego wieku nie przysługuje zasiłek na zdrowe dziecko!!!
 • Informujemy, że zasiłek opiekuńczy nie wymaga zaświadczenia lekarskiego (lekarz POZ nie wystawia opieki dla rodzica!!!)
 • Jeśli rodzice lub opiekunowie chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15A.
 • Zasiłek przysługuje obojgu rodzicom, którzy muszą zdecydować, kto z niego skorzysta (będzie wypłacany jednej osobie)
 • Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu (nie tylko zatrudnionym na umowę o pracę, ale również tym, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS)
 • Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku

 

USTAWA

z dnia 25 czerwca 1999 r.

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Rozdział 7

Zasiłek opiekuńczy

Art. 32. [Prawo do zasiłku]

 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

 1. a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
 2. b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 3. c) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;

3) innym chorym członkiem rodziny.

 1. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat ? jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.
 2. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Powiązane strony:

Poprzednia aktualność Następna aktualność